Sessió plenària ordinària dilluns 20 de juliol de 2020

Durada: 04:03:25
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:00:18 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 43.6 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:00:42 Sense intervencions
3 Aprovació definitiva de la modificació del plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals i el seu document d'acompanyament.
  00:03:33 Sense intervencions
4 Aprovació inicial del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes.
  00:11:57 Sense intervencions
5 Determinació de les festes locals per a l'any 2021.
  00:26:31 Sense intervencions
6 Declaració de bé cultural d'interès local (BCIL) de la finca Can Rabassa.
  00:30:00 Sense intervencions
7 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 6/20, per suplement i crèdit extraordinari, del pressupost municipal.
  00:40:45 Sense intervencions
8 Proposta relativa a la delegació de la potestat sancionadora de diverses matèries en l'òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva.
  00:54:58 Sense intervencions
9 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2020, per crèdit extraordinari, del pressupost de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta.
  01:12:52 Sense intervencions
10 Informe de l'Alcaldia.
  01:17:19 Sense intervencions
11 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:57:25 Sense intervencions