Sessió plenària ordinària dilluns 5 d'octubre de 2020

Durada: 06:06:08
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:06:26 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:06:47 Sense intervencions
3 Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de l'exercici 2019.
  00:16:59 Sense intervencions
4 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 10/2020, per suplement i crèdit extraordinari.
  00:24:13 Sense intervencions
5 Restabliment econòmic del contracte de concessió d'obra pública de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners.
  00:45:13 Sense intervencions
6 Resolució dels recursos potestatius de reposició interposats la Relació de Llocs de Treball 2019.
  01:15:14 Sense intervencions
7 Aprovació de la Relació de Llocs de Treball 2020.
  01:34:32 Sense intervencions
8 Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal, derivada de la Relació de Llocs de Treball 2020.
  02:02:03 Sense intervencions
9 Bonificació del 95% a la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, al Consell Comarcal Selva, per les obres de reforma del Projecte executiu del nou local d'oficines.
  02:30:13 Sense intervencions
10 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponent al segon trimestre de 2020.
  03:12:42 Sense intervencions
11 Donar compte al Ple de la corporació de l'estat d'execució dels pressupostos de l'Ajuntament i l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta corresponents al primer semestre de 2020.
  03:18:13 Sense intervencions
12 Adhesió al Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023.
  03:20:54 Sense intervencions
13 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 11/2020, en la modalitat
  03:28:36 Sense intervencions
14 Donar compte al Ple del control financer corresponent a l'exercici 2019.
  03:46:29 Sense intervencions
15 Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya.
  03:51:06 Sense intervencions
16 Informe de l'Alcaldia.
  04:06:44 Sense intervencions
17 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  05:30:14 Sense intervencions