Sessió plenària ordinària dilluns 26 d'octubre de 2020

Durada: 03:36:32
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  00:07:39 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:09:43 Sense intervencions
3 Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021.
  00:12:16 Sense intervencions
4 Aprovació inicial del conveni per a la constitució del dret de superfície sobre un terreny de l'Ajuntament a favor de la Fundació Privada Gentis per a la construcció i gestió d'un edifici/centre dedicat a la prestació del servei de suport formatiu, terapèutic i d'inserció sociolaboral d'infants i joves amb discapacitat del pla de la Selva.
  01:04:57 Sense intervencions
5 Iniciació dels tràmits per constituir un dret de superfície a favor de la Fundació Privada Gentis.
  01:27:46 Sense intervencions
6 Proposta del grup municipal de la CUP, per a la reactivació de l'empadronament.
  01:40:15 Sense intervencions
7 Informe de l'Alcaldia.
  02:21:26 Sense intervencions
8 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  03:03:34 Sense intervencions