Sessió plenària ordinària dilluns 16 de novembre de 2020

Durada: 04:22:26
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:22:28 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:22:55 Sense intervencions
3 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponent al tercer trimestre de 2020.
  00:26:54 Sense intervencions
4 Restabliment de l'equilibri econòmic del contracte de concessió d'obra pública de la piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners a l'empresa Sport Assistance 2000 SL per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
  00:30:00 Sense intervencions
5 Adhesió a la Xarxa Local Sistema d'Informació Territorial Municipal - Girona.
  00:49:47 Sense intervencions
6 Moció per a reclamar un paper actiu dels municipis en l'assignació i gestió dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU.
  00:54:54 Sense intervencions
7 Proposta del grup municipal del PSC, per redactar un pla d'actuació per erradicar la bretxa digital en les persones grans i adults que ho necessitin.
  01:13:38 Sense intervencions
8 Proposta del grup municipal de la CUP, per a garantir el dret a l'empadronament al municipi de Santa Coloma de Farners.
  01:43:18 Sense intervencions
9 Proposta del grup municipal de la CUP, sobre la violència masclista i l'afectació de la COVID.
  02:20:58 Sense intervencions
10 Informe de l'Alcaldia.
  03:02:19 Sense intervencions
11 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  03:19:33 Sense intervencions