Sessió plenària ordinària dilluns 21 de desembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:05:11 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:05:51 Sense intervencions
3 Resolució dels recursos potestatius de reposició i rectificació de la Relació de Llocs de Treball 2020.
  00:08:54 Sense intervencions
4 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2021 i de la plantilla de personal.
  00:33:30 Sense intervencions
5 Nomenament Fill Adoptiu a Quim Torra i Pla.
  01:37:08 Sense intervencions
6 Moció relativa a les ocupacions delinqüencials d'habitatges.
  02:06:10 Sense intervencions
7 Informe de l'Alcaldia.
  02:20:08 Sense intervencions
8 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:55:57 Sense intervencions