Sessió plenària Extraordinària dimarts 29 de desembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
1 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:00:55 Sense intervencions
2 Aprovació definitiva del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes.
  00:03:28 Sense intervencions
3 Aprovació inicial del Conveni de delegació de les competències del servei de gestió de residus i neteja viària de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
  00:37:29 Sense intervencions