Sessió plenària ordinària dilluns 18 de gener de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:03:29 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:04:16 Sense intervencions
3 Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021.
  00:06:46 Sense intervencions
4 Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2021-2024 de Santa Coloma de Farners.
  00:07:36 Sense intervencions
5 Proposta en defensa de la unitat de la llengua catalana.
  00:49:54 Sense intervencions
6 Informe de l'Alcaldia.
  01:16:52 Sense intervencions
7 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:27:25 Sense intervencions