Sessió plenària ordinària dilluns 15 de febrer de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:07:44 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:09:30 Sense intervencions
3 Aprovació de la constitució gratuïta d'un dret de superfície a favor de la Fundació Privada Gentis.
  00:11:26 Sense intervencions
4 Declaració any 2021 com a "Any Beulas" en commemoració del centenari del naixement a Santa Coloma de Farners del pintor Josep Beulas i Recasens.
  00:19:18 Sense intervencions
5 Renúncia a l'habitatge situat al carrer Francesc Moragas, 123, bxs. 1a.
  00:30:28 Sense intervencions
6 Proposta en suport al dret a morir dignament.
  00:37:28 Sense intervencions
7 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residencia Geriàtrica Sant Salvador d'Horta corresponent al quart trimestre de 2020.
  00:45:51 Sense intervencions
8 Informe de l'Alcaldia.
  00:47:56 Sense intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:37:44 Sense intervencions