Sessió plenària ordinària dilluns 15 de març de 2021

Durada: 03:11:07
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:00:57 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:01:29 Sense intervencions
3 Modificació puntual del conveni extra estatutari entre el personal laboral i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
  00:03:24 Sense intervencions
4 Ratificació del Decret de l'Alcaldia núm. 324, de 26 de febrer de 2021, d'adhesió al Pacte d'Alcaldies per a l'Energia i el Clima.
  00:09:34 Sense intervencions
5 Donar compte al Ple de la Resolució d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal comprensiu del de l'Ajuntament i de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta
  00:29:57 Sense intervencions
6 Proposta amb motiu del dia 8 de març, commemoració del Dia Internacional de les Dones.
  00:35:45 Sense intervencions
7 Proposta de suport a l'amnistia.
  00:52:02 Sense intervencions
8 Aprovació inicial modificació de crèdits 3/2021.
  01:22:20 Sense intervencions
9 Informe de l'Alcaldia.
  01:49:06 Sense intervencions
10 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:10:58 Sense intervencions