Sessió plenària ordinària dilluns 19 d'abril de 2021

Durada: 03:12:58
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:02:23 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:02:49 Sense intervencions
3 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals en el terme municipal de Santa Coloma de Farners.
  00:05:04 Sense intervencions
4 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 6/2021, per crèdit extraordinari.
  00:24:47 Sense intervencions
5 Proposta urgent: Moció de disconformitat amb el ramal de la MAT de la Selva.
  00:45:07 Sense intervencions
6 Informe de l'Alcaldia.
  01:11:11 Sense intervencions
7 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:15:21 Sense intervencions