Sessió plenària ordinària dilluns 17 de maig de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:04:19 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:05:10 Sense intervencions
3 Aprovació inicial de les Bases reguladores dels pressupostos participatius 2022.
  00:10:09 Sense intervencions
4 Aprovació inicial del Conveni de delegació de les competències del servei de tractament de residus entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell Comarcal de la Selva.
  00:40:36 Sense intervencions
5 Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l'entitat local (i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora).
  01:03:13 Sense intervencions
6 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 7/2021, per crèdit extraordinari, baixes i suplements.
  01:16:47 Sense intervencions
7 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponent al primer trimestre de 2021.
  02:05:26 Sense intervencions
8 Proposta urgent: Correcció d'errades de l'acord de Ple de delegació de la potestat sancionadora de diverses matèries en l'òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva.
  02:15:34 Sense intervencions
9 Informe de l'Alcaldia.
  02:19:39 Sense intervencions
10 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  03:08:23 Sense intervencions