Sessió plenària ordinària dilluns 21 de juny de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:10:16 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:10:40 Sense intervencions
3 Aprovació de l'adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya i la seva corresponent contractació.
  00:14:30 Sense intervencions
4 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 8/2021, per transferència de crèdits entre diferents grups de funció.
  00:31:51 Sense intervencions
5 Aprovació provisional de la derogació de l'Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per estança i assistència a la Llar d'Infants Municipal.
  00:42:24 Sense intervencions
6 Proposta del grup municipal de la CUP, de rebuig als projectes de centrals eòliques / fotovoltaiques.
  00:54:28 Sense intervencions
7 Informe de l'Alcaldia.
  01:31:43 Sense intervencions
8 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:37:59 Sense intervencions