Sessió plenària Extraordinària dimarts 22 de juny de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
1 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:00:35 Sense intervencions
2 Renúncia de la senyora Susagna Riera Anglada, al seu càrrec d'alcaldessa d'aquest Ajuntament.
  00:03:11 Sense intervencions