Sessió plenària ordinària dilluns 19 de juliol de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:00:27 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:11:35 Sense intervencions
3 Verificació del text refós del Pla Especial Urbanístic del Circuit de Motocròs de Can Mariano.
  00:13:48 Sense intervencions
4 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 10/2021.
  00:20:42 Sense intervencions
5 Determinació de les festes locals per a l'any 2022.
  00:31:48 Sense intervencions
6 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta, corresponent al segon trimestre de 2021.
  00:36:10 Sense intervencions
7 Donar compte al Ple de la composició de la Junta de Govern Local i de les delegacions de l'Alcaldia.
  00:41:52 Sense intervencions
8 Informe de l'Alcaldia.
  00:59:45 Sense intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:52:37 Sense intervencions