Sessió plenària ordinària dilluns 20 de setembre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:07:15 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:07:52 Sense intervencions
3 Aprovació inicial del Conveni de delegació de competències entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell Comarcal de la Selva, per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats.
  00:14:22 Sense intervencions
4 Cessió de la parcel·la de domini públic de titularitat municipal situada entre el carrer Francesc Moragas i carrer Ponent, amb referència cadastral número 2838501DG7323N0001XT, a favor del Servei Català de la Salut, organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  00:25:42 Sense intervencions
5 Aprovar la modificació de l'acord de Ple de data 8 de juliol de 2019, pel que fa a les assignacions als regidors per la concurrència efectiva als òrgans col·legiats (Junta de Govern Local i Comissió de Coordinació de Govern) dels que formin part.
  00:38:40 Sense intervencions
6 Aprovació del Compte general de l'Ajuntament de l'exercici 2020.
  00:43:27 Sense intervencions
7 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 13/2021.
  00:49:43 Sense intervencions
8 Informe de l'Alcaldia.
  01:09:23 Sense intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:07:46 Sense intervencions