Sessió plenària ordinària dilluns 18 d'octubre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació acta sessió anterior.
Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Dissolució de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta i aprovació de l'encàrrec per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners a Sumar-Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya SL, per mitjà propi per a la gestió de la Residència geriàtrica i Centre de Dia Sant Salvador d'Horta.
Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) per a l'exercici 2022.
Desestimació de la petició de restabliment econòmic del contracte de concessió d'obra pública de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners.
Informe de l'Alcaldia.
Precs, preguntes i control als òrgans de govern.