Sessió plenària ordinària dilluns 18 d'octubre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació acta sessió anterior.
Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Dissolució de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta i aprovació de l'encàrrec per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners a Sumar-Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya SL, per mitjà propi per a la gestió de la Residència geriàtrica i Centre de Dia Sant Salvador d'Horta.
Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) per a l'exercici 2022.
Desestimació de la petició de restabliment econòmic del contracte de concessió d'obra pública de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners.
Informe de l'Alcaldia.
Precs, preguntes i control als òrgans de govern.