Sessió plenària ordinària dilluns 20 de desembre de 2021

Durada: 02:30:50
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:06:55 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:07:12 Sense intervencions
3 Modificació Relació Llocs de Treball.
  00:08:19 Sense intervencions
4 Aprovació inicial del pressupost de l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
  00:16:00 Sense intervencions
5 Aprovació inicial del Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la delegació de la competència de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits.
  00:46:05 Sense intervencions
6 Aprovació inicial del Projecte de renovació de dues canonades en alta entre captacions i dipòsits a la urbanització de Santa Coloma Residencial.
  00:52:54 Sense intervencions
7 Proposta sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de Somescola.cat.
  00:57:05 Sense intervencions
8 Informe de l'Alcaldia.
  01:06:26 Sense intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:51:48 Sense intervencions