Sessió plenària ordinària dilluns 24 de gener de 2022

Durada: 02:28:15
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació acta sessió anterior.
Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Desestimació del recurs de reposició interposat per la mercantil Sport Assistance 2000 SL contra l'acord de Ple de data 18 d'octubre de 2021 per la desestimació de la petició de restabliment d'equilibri econòmic sol·licitada per l'empresa Sport Assistance 2000 SL.
Adhesió de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners a l'Associació de Viles Termals de Catalunya.
Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost.
Informe de l'Alcaldia.
Precs, preguntes i control als òrgans de govern.