Sessió plenària ordinària dilluns 21 de febrer de 2022

Durada: 03:39:26
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:03:40 Sense intervencions
2 Ratificació de les causes previstes a l'article 46.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
  00:04:50 Sense intervencions
3 Aprovació del Pla estratègic de subvencions per a l'exercici 2022.
  00:06:43 Sense intervencions
4 Aprovació inicial del Projecte per a la instal·lació fotovoltaica a la Biblioteca municipal Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners.
  00:22:05 Sense intervencions
5 Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de les obres de construcció de la piscina municipal descoberta, a l'àmbit dels Saioners.
  00:32:44 Sense intervencions
6 Proposta en defensa del cànon de residus a Catalunya.
  00:53:48 Sense intervencions
7 Proposta del grup municipal de la CUP, en relació amb el bloc ocupat situat al carrer Castanyet-Palamós, 57.
  01:12:16 Sense intervencions
8 Proposta del grup municipal de la CUP, en relació amb la piscina municipal coberta.
  01:33:56 Sense intervencions
9 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta corresponent al quart trimestre 2021.
  01:49:51 Sense intervencions
10 Proposta urgent: Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  01:51:26 Sense intervencions
11 Informe de l'Alcaldia.
  02:04:39 Sense intervencions
12 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  03:03:51 Sense intervencions