Sessió plenària ordinària dilluns 21 de març de 2022

Durada: 02:54:29
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:00:34 2 Intervencions
2 Aprovació definitiva del Projecte de renovació de dues canonades en alta entre captacions i dipòsits a la urbanització de Santa Coloma Residencial.
  00:01:57 4 Intervencions
3 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 3/2022.
  00:03:37 13 Intervencions
4 Proposta del grup municipal de la CUP, per al treball i foment del turisme sostenible al municipi de Santa Coloma de Farners.
  00:09:28 16 Intervencions
5 Proposta del grup municipal del PSC, en relació amb els subministraments bàsics dels pisos ocupats propietat de grans tenidors.
  00:21:56 16 Intervencions
6 Proposta del grup municipal del PSC, en relació amb la piscina municipal coberta.
  00:56:26 18 Intervencions
7 Donar compte al Ple de les resolucions núm. 425/2022 i 511/2022 d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal comprensiu del de l'Ajuntament i de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta
  01:20:58 4 Intervencions
8 Donar compte del Pla pressupostari a mig termini 2022-2024.
  01:26:22 9 Intervencions
9 Dació de compte de l'informe anual emès per la Intervenció general de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s'escau, a l'opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d'ingressos, els informes d'omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l'exercici 2021.
  01:33:06 4 Intervencions
10 Informe de l'Alcaldia.
  01:37:42 17 Intervencions
11 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:19:31 18 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:54:29 Sense intervencions