Sessió plenària ordinària dilluns 21 de març de 2022

Durada: 02:54:29
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:00:34 2 Intervencions
2 Aprovació definitiva del Projecte de renovació de dues canonades en alta entre captacions i dipòsits a la urbanització de Santa Coloma Residencial.
  00:01:57 4 Intervencions
3 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 3/2022.
  00:03:37 13 Intervencions
4 Proposta del grup municipal de la CUP, per al treball i foment del turisme sostenible al municipi de Santa Coloma de Farners.
  00:09:28 16 Intervencions
5 Proposta del grup municipal del PSC, en relació amb els subministraments bàsics dels pisos ocupats propietat de grans tenidors.
  00:21:56 16 Intervencions
6 Proposta del grup municipal del PSC, en relació amb la piscina municipal coberta.
  00:56:26 18 Intervencions
7 Donar compte al Ple de les resolucions núm. 425/2022 i 511/2022 d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal comprensiu del de l'Ajuntament i de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta
  01:20:58 4 Intervencions
8 Donar compte del Pla pressupostari a mig termini 2022-2024.
  01:26:22 9 Intervencions
9 Dació de compte de l'informe anual emès per la Intervenció general de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s'escau, a l'opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d'ingressos, els informes d'omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l'exercici 2021.
  01:33:06 4 Intervencions
10 Informe de l'Alcaldia.
  01:37:42 17 Intervencions
11 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:19:31 18 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:54:29 Sense intervencions