Sessió plenària ordinària dilluns 25 d'abril de 2022

Durada: 02:14:58
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:04:03 8 Intervencions
2 Ratificació del Decret de l'Alcaldia núm. 2340, de 14 de desembre de 2021, pel qual s'atorga a favor del Departament de Justícia la concessió de l'ús privatiu (concessió demanial) de l'edifici dels Jutjats situat a la plaça del 1r d'Octubre.
  00:08:33 10 Intervencions
3 Desestimació de la petició de resolució del contracte de serveis per a la redacció del POUM de Santa Coloma de Farners i retorn de la garantia definitiva per extinció del contracte.
  00:18:04 8 Intervencions
4 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 5/2022.
  00:24:41 8 Intervencions
5 Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.
  00:29:23 4 Intervencions
6 Proposta de declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i de la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí en suport al dret d'autodeterminació del poble sahrauí.
  00:30:47 8 Intervencions
7 Suport a la candidatura de la senyora Núria Candela Vilana per a què li sigui concedida la Creu de Sant Jordi.
  00:38:33 11 Intervencions
8 Informe de l'Alcaldia.
  00:42:49 16 Intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:27:59 28 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:14:58 Sense intervencions