Sessió plenària ordinària dilluns 25 d'abril de 2022

Durada: 02:14:58
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:04:03 8 Intervencions
2 Ratificació del Decret de l'Alcaldia núm. 2340, de 14 de desembre de 2021, pel qual s'atorga a favor del Departament de Justícia la concessió de l'ús privatiu (concessió demanial) de l'edifici dels Jutjats situat a la plaça del 1r d'Octubre.
  00:08:33 10 Intervencions
3 Desestimació de la petició de resolució del contracte de serveis per a la redacció del POUM de Santa Coloma de Farners i retorn de la garantia definitiva per extinció del contracte.
  00:18:04 8 Intervencions
4 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 5/2022.
  00:24:41 8 Intervencions
5 Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.
  00:29:23 4 Intervencions
6 Proposta de declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i de la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí en suport al dret d'autodeterminació del poble sahrauí.
  00:30:47 8 Intervencions
7 Suport a la candidatura de la senyora Núria Candela Vilana per a què li sigui concedida la Creu de Sant Jordi.
  00:38:33 11 Intervencions
8 Informe de l'Alcaldia.
  00:42:49 16 Intervencions
9 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:27:59 28 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:14:58 Sense intervencions