Sessió plenària ordinària dilluns 16 de maig de 2022

Durada: 02:11:30
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:05:45 Sense intervencions
2 Aprovar l'adhesió a l'acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona celebrat en data 23 de novembre de 2021 referent a l'aprovació del Manual de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local.
  00:06:03 10 Intervencions
3 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 7/2022.
  00:10:18 9 Intervencions
4 Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 8/2022.
  00:15:18 7 Intervencions
5 Adjudicar la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini per al finançament del Pla d'inversions municipal 2022.
  00:20:04 10 Intervencions
6 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, corresponent al primer trimestre de 2022.
  00:34:20 2 Intervencions
7 Informe de l'Alcaldia.
  00:35:31 22 Intervencions
8 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:34:58 14 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:11:30 Sense intervencions