Sessió plenària ordinària dilluns 25 de juliol de 2022

Durada: 02:06:15
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:04:41 Sense intervencions
2 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners pel qual s'articula l'encàrrec de gestió per l'assistència tècnica en la redacció de projectes.
  00:05:00 10 Intervencions
3 Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de l'exercici 2021.
  00:11:15 10 Intervencions
4 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 12/2022.
  00:18:11 8 Intervencions
5 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, corresponent al segon trimestre de 2022.
  00:29:17 4 Intervencions
6 Informe de l'Alcaldia.
  00:32:24 12 Intervencions
7 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:05:30 29 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:06:16 Sense intervencions