Sessió plenària ordinària dilluns 19 de setembre de 2022

Durada: 02:39:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
  00:00:00 Sense intervencions
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:00:35 Sense intervencions
2 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 14/2022.
  00:00:52 8 Intervencions
3 Incorporació a l'Inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners de dos immobles.
  00:08:35 11 Intervencions
4 Proposta per a l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació.
  00:14:45 12 Intervencions
5 Proposta del grup municipal de la CUP-AMUNT sobre l'IVE.
  00:22:59 13 Intervencions
6 Proposta del grup municipal de la CUP-AMUNT en relació amb la piscina municipal coberta.
  00:29:22 21 Intervencions
7 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 16/2022.
  01:21:50 10 Intervencions
8 Ratificació del Decret de l'Alcaldia núm. 1679, de 8 d'agost de 2022, i delegació en l'Alcaldia de la competència per a resoldre el recurs de reposició interposat per l'administrador concursal de la mercantil Sport Assistance 2000 SL.
  01:27:25 8 Intervencions
9 Informe de l'Alcaldia.
  01:34:19 12 Intervencions
10 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:10:33 28 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:39:56 Sense intervencions