Sessió plenària ordinària dilluns 21 de novembre de 2022

Durada:
La sessió serà publicada en breu
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:01:06 Sense intervencions
2 Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de barraques de Santa Coloma de Farners.
  00:01:31 14 Intervencions
3 Aprovació inicial del Reglament de teletreball de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
  00:11:35 10 Intervencions
4 Aprovació del Projecte d'obres per a la construcció d'un mur posterior al cementiri municipal.
  00:20:57 13 Intervencions
5 Aprovació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent "Sant Salvador d'Horta", al municipi de Santa Coloma de Farners.
  00:28:40 8 Intervencions
6 Nomenament de representant de l'empresa mixta Aigües Colomenques SL.
  00:33:25 8 Intervencions
7 Nomenament de representant de l'Associació de Turisme la Selva, Comarca de l'Aigua.
  00:36:05 8 Intervencions
8 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 18/2022.
  00:38:13 12 Intervencions
9 Bonificació del 95% a la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Generalitat de Catalunya, per les obres d'instal·lació de xarxa de línies elèctriques i d'informàtica al CFA La Selva, a edifici de Ca les Monges.
  01:00:12 17 Intervencions
10 Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit.
  01:09:40 14 Intervencions
11 Aprovació provisional de la derogació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la Taxa per a la prestació de serveis a la Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta.
  01:20:42 9 Intervencions
12 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners corresponent al tercer trimestre 2022.
  01:27:00 6 Intervencions
13 Proposta del grup municipal d'ISC, respecte al futur d'Aigües Colomenques.
  01:31:56 12 Intervencions
14 Proposta del grup municipal d'ISC, a favor de l'obertura de Ràdio Santa Coloma i la fundació de la nova televisió comarcal de la Selva.
  01:45:37 16 Intervencions
15 Informe de l'Alcaldia.
  02:16:15 14 Intervencions
16 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:59:06 22 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:36:17 Sense intervencions