Sessió plenària ordinària dilluns 20 de febrer de 2023

Durada: 02:48:21
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:04:23 Sense intervencions
2 Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la derogació de l'Ordenança fiscal número 17.
  00:04:41 8 Intervencions
3 Ratificació de l'establiment del servei de piscina coberta i serveis complementaris municipals.
  00:13:44 30 Intervencions
4 Informe de l'Alcaldia.
  01:45:20 7 Intervencions
5 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:09:01 17 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:48:22 Sense intervencions