Sessió plenària ordinària dilluns 20 de març de 2023

Durada: 02:49:18
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació acta sessió anterior.
  00:05:03 Sense intervencions
2 Aprovació de les modificacions del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent "Sant Salvador d'Horta", a Santa Coloma de Farners.
  00:05:21 10 Intervencions
3 Rectificació i aprovació de l'atermenament de dues finques, propietat d'aquest Ajuntament, a la zona del Castell de Farners.
  00:11:23 8 Intervencions
4 Aprovació inicial del Protocol d'assetjament psicològic, sexual o per raó de sexe i/o violència física.
  00:21:48 24 Intervencions
5 Donar compte al Ple de la Resolució 457/2023 d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i de l'informe d'estabilitat financera i de la regla de la despesa de l'Ajuntament.
  00:45:10 2 Intervencions
6 Dació de compte de l'Informe anual emès per la Intervenció general de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s'escau, a l'opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d'ingressos, els informes d'omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l'exercici 2022.
  00:48:59 8 Intervencions
7 Informe de l'Alcaldia.
  00:58:20 8 Intervencions
8 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  01:29:11 21 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:49:18 Sense intervencions