Sessió plenària ordinària dilluns 15 de maig de 2023

Durada: 03:12:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:05:05 Sense intervencions
2 Incorporació a l'Inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners de 7 places d'aparcaments.
  00:05:32 8 Intervencions
3 Modificació de la Relació de Llocs de Treball.
  00:09:06 12 Intervencions
4 Aprovació inicial de la plantilla de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners pel 2023.
  00:22:59 8 Intervencions
5 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació.
  00:27:12 15 Intervencions
6 Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2023.
  00:36:24 21 Intervencions
7 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 9/2023.
  01:05:25 23 Intervencions
8 Reconeixement extrajudicial de crèdit.
  01:38:59 8 Intervencions
9 Bonificació del 95% de la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Generalitat de Catalunya, per les obres d'instal·lació d'un mòdul al pati de l'INS Santa Coloma de Farners, a l'avinguda Salvador Espriu, s/n.
  01:42:51 8 Intervencions
10 Bonificació del 95% de la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Generalitat de Catalunya, per les obres de millora energètica de l'edifici de l'Institut.
  01:45:47 6 Intervencions
11 Proposta d'acord en relació al control de les colònies de gats ferals.
  01:47:27 12 Intervencions
12 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners corresponent al primer trimestre de 2023.
  01:56:03 2 Intervencions
13 Informe de l'Alcaldia.
  01:57:29 8 Intervencions
14 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:20:59 29 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:12:55 Sense intervencions