Sessió plenària ordinària dilluns 15 de maig de 2023

Durada: 03:12:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació actes sessions anteriors.
  00:05:05 Sense intervencions
2 Incorporació a l'Inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners de 7 places d'aparcaments.
  00:05:32 8 Intervencions
3 Modificació de la Relació de Llocs de Treball.
  00:09:06 12 Intervencions
4 Aprovació inicial de la plantilla de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners pel 2023.
  00:22:59 8 Intervencions
5 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació.
  00:27:12 15 Intervencions
6 Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2023.
  00:36:24 21 Intervencions
7 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 9/2023.
  01:05:25 23 Intervencions
8 Reconeixement extrajudicial de crèdit.
  01:38:59 8 Intervencions
9 Bonificació del 95% de la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Generalitat de Catalunya, per les obres d'instal·lació d'un mòdul al pati de l'INS Santa Coloma de Farners, a l'avinguda Salvador Espriu, s/n.
  01:42:51 8 Intervencions
10 Bonificació del 95% de la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Generalitat de Catalunya, per les obres de millora energètica de l'edifici de l'Institut.
  01:45:47 6 Intervencions
11 Proposta d'acord en relació al control de les colònies de gats ferals.
  01:47:27 12 Intervencions
12 Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners corresponent al primer trimestre de 2023.
  01:56:03 2 Intervencions
13 Informe de l'Alcaldia.
  01:57:29 8 Intervencions
14 Precs, preguntes i control als òrgans de govern.
  02:20:59 29 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:12:55 Sense intervencions