Sessió plenària Extraordinària dilluns 17 de juliol de 2023

Durada: 01:26:51
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Periodicitat de les sessions de Ple i de Junta de Govern Local.
  00:03:39 10 Intervencions
2 Creació i periodicitat de la Comissió Informativa Única i de la Comissió Especial de Comptes.
  00:09:59 8 Intervencions
3 Constitució dels grups polítics municipals.
  00:14:25 9 Intervencions
4 Nomenament dels representants de la corporació als òrgans col·legiats no municipals.
  00:20:16 10 Intervencions
5 Aprovació de les retribucions-indemnitzacions per assistència dels membres de la corporació.
  00:28:12 16 Intervencions
6 Creació de la Comissió de Coordinació de Govern.
  01:09:52 8 Intervencions
7 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia de nomenament dels tinents d'alcalde, de constitució de la Junta de Govern Local i de delegacions de l'Alcaldia.
  01:13:06 10 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:26:52 Sense intervencions