Sessió plenària Extraordinària dilluns 17 de juliol de 2023

Durada: 01:26:51
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Bonificaciones
Bonificaciones IVTM cada ao
Carles roca
Ivtm
ORDRE DEL DIA
Ple
Ple 27 11
Ple davui 22 de febrer 2024
Poum
Santa Coloma de Farners
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Periodicitat de les sessions de Ple i de Junta de Govern Local.
  00:03:39 10 Intervencions
2 Creació i periodicitat de la Comissió Informativa Única i de la Comissió Especial de Comptes.
  00:09:59 8 Intervencions
3 Constitució dels grups polítics municipals.
  00:14:25 9 Intervencions
4 Nomenament dels representants de la corporació als òrgans col·legiats no municipals.
  00:20:16 10 Intervencions
5 Aprovació de les retribucions-indemnitzacions per assistència dels membres de la corporació.
  00:28:12 16 Intervencions
6 Creació de la Comissió de Coordinació de Govern.
  01:09:52 8 Intervencions
7 Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia de nomenament dels tinents d'alcalde, de constitució de la Junta de Govern Local i de delegacions de l'Alcaldia.
  01:13:06 10 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:26:52 Sense intervencions