Sessió plenària ordinària dilluns 25 de setembre de 2023

Durada:
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Carles roca
ORDRE DEL DIA
Ple

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Determinació de les festes locals per a l'any 2024.
Aprovació inicial del Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners en matèria de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d'acord amb la Llei 5/2003.
Delegació al Consell Comarcal de la Selva de la potestat sancionadora de la gestió integral de residus municipals.
Aprovació de l'Addenda de modificació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per a la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent "Sant Salvador d'Horta", a Santa Coloma de Farners, i de la pròrroga de l'esmentat Conveni.
Desestimació del recurs de reposició interposat contra l'acord de Ple de 24 d'abril de 2023 pel qual es resol el contracte administratiu de concessió d'obra nova de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners per causa imputable al contractista per incompliment de les seves obligacions.
Desestimació del recurs de reposició interposat contra l'acord de Ple de 27 de juliol de 2023 pel qual s'acorda la pròrroga del contracte de gestió del cicle integral de l'Aigua de Santa Coloma de Farners adjudicat a la Societat d'Economia Mixta Aigües Colomenques, SL, constituïda entre la mercantil SOREA, SA i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, en virtut de l'adjudicació de la licitació i selecció del soci privat, efectuat per acord de Ple d'11 de març de 2013.
Proposta relativa a l'aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
Aprovació inicial de la modificació de crèdits 18/2023.
Reconeixements extrajudicials de crèdit.
Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners corresponent al segon trimestre de 2023.
Proposta del grup municipal del PSC-CP, per adaptar els parcs infantils per als nens i nenes discapacitats/des.
Informe de l'Alcaldia.
Precs, preguntes i control als òrgans de govern.