Sessió plenària ordinària dijous 30 de setembre de 2021

Durada: 02:34:14
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2020-E-RC-1421
Juan Falcó Mir
Juez de oaz
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors
  00:00:03 2 Intervencions
2 Expedient 1104/2020. Planejament de Desenvolupament (Modificació). Modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada de les Borges Blanques
  00:04:59 4 Intervencions
3 Expedient 2017/2021. Planejament General (Modificació). Acord d'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en matèria d'establiment de quotes de participació en les infraestructures comunes de l'àmbit a ponent del Canal d'Urgell
  00:12:58 2 Intervencions
4 Expedient 1122/2017. Planejament de Desenvolupament (Aprovació). Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic del complex hoteler Masia Salat de les Borges Blanques
  00:18:23 7 Intervencions
5 Expedient 1913/2021. Contractacions Patrimonials. Aprovació de la venda directa de la de porció de terreny de 137,24 m² de superfície en
  00:25:20 2 Intervencions
6 Expedient 2021/2021. Proposta de resolució per demanar a l'INCASÒL la seva actuació per tal de desbloquejar el sòl industrial del Polígon de Vaca-Roja
  00:28:30 8 Intervencions
7 Expedient 2024/2021. Proposta de resolució per millorar l'atenció en salut mental juvenil a les Borges Blanques
  00:42:41 7 Intervencions
8 Expedient 2023/2021. Proposta de resolució per la modificació de les condicions relacionades amb les bonificacions de l'IBI d'acord amb els principis d'una transició energètica justa
  00:54:30 14 Intervencions
9 Informe de les activitats dutes a terme
  01:12:54 12 Intervencions
10 Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia
  01:47:09 3 Intervencions
11 Precs i preguntes
  01:47:54 51 Intervencions