Sessió plenària ordinària dijous 31 de març de 2022

Durada:
La sessió serà publicada en breu
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Expedient 621/2022. Expropiacions Forçoses. Aprovació de l'inici de l'expedient d'expropiació forçosa per l'execució de l'obra projecte d'actuació específica de compleció del camí del cementiri vell al TM de les Borges Blanques
Expedient 467/2022. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria per import de 600.000 ? amb l'entitat Caixabank
Expedient 468/2022. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria per import de 400.000 ? amb l'entitat Ibercaja
Expedient 469/2022. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria per import de 250.000 ? amb l'entitat Caixa d'Enginyers
Expedient 680/2022. Aprovació inicial de l'expedient 04/2022 de modificació del pressupost municipal 2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Expedient 397/2022. Aprovació inicial de l'ordenança fiscal número 31 reguladora del preu públic pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques
Expedient 395/2022. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment dels terrenys de naturales urbana
Expedient 387/2022. Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021
Expedient 863/2021. Donar compte de la justificació de les aportacions als Grups Municipals, anualitat 2021
Expedient 616/2022. Donar compte de l'informe de resultats de la funció interventora, exercici 2021
Expedient 985/2021. Donar compte de l'informe de resultats de les actuacions del control financer, exercici 2021
Expedient 617/2022. Donar compte de l'informe resum anual dels resultats de control intern de l'exercici 2021
Expedient 664/2022. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació). Aprovació del compromís de l'ajuntament amb la igualtat d'oportunitats de la plantilla de l'ajuntament de les Borges Blanques
Expedient 721/2022. Moció presentada pel grup Borges per la República per l'obertura d'un procés participatiu per canviar el nom de la Biblioteca "Marquès d'Olivart" de les Borges Blanques
Expedient 722/2022. Moció presentada pel grup de Borges per la República per a incorporar la perspectiva de gènere als pressupostos municipals de l'Ajuntament de les Borges Blanques
Expedient 720/2022. Moció presentada pel grup Borges per la República per abolir la bretxa salarial
Expedient 766/2022. Moció presentada pel grup de Borges per la República per la commemoració del cinquè aniversari de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017
Informe de les activitats dutes a terme
Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia
Precs i preguntes