Sessió plenària ordinària dijous 26 de maig de 2022

Durada:
La sessió serà publicada en breu
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2020-E-RC-1421
Juan Falcó Mir
Juez de oaz

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Expedient 621/2022. Expropiacions Forçoses. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectat dins l'expedient d'expropiació forçosa per l'execució de l'obra PAE de compleció del Camí del Cementiri Vell
Expedient 1120/2022. Expropiacions Forçoses. Acord sobre pagament del preu just i ocupació de l'expropiació per l'obra PAE de compleció del camí del cementiri vell
Expedient 1132/2022. Aprovació inicial de l'expedient 07/2022 de modificació del pressupost municipal 2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Expedient 512/2022. Aprovació de l'expedient de baixa d'obligacions d'exercicis tancats
Expedient 873/2022. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per l'ocupació de vies i terrenys d'ús públic
Expedient 996/2022. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions a esportistes no professionals per a la participació en campionats d'Espanya, d'Europa, del món i Jocs Olímpics
Expedient 980/2022. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les bases de la campanya "Compra i Descobreix Catalunya", anualitat 2022
Expedient 852/2022. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 1er trimestre 2022
Expedient 851/2022. Donar compte de l'informe del PMP corresponent al 1er trimestre de 2022
Expedient 1097/2022. Proposta de designació de festes locals de l'ajuntament de les Borges Blanques per a l'any 2023.
Expedient 2094/2019. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació)
Expedient 1191/2022. Procediment Genèric Moció de Borges per la República per reclamar al Bisbat de Lleida la devolució al municipi del campanar de les Borges Blanques
Expedient 1189/2022. Procediment Genèric. Moció de Borges per la República, per a la realització d'un mural a la plaça Abadia sobre la cultura popular de les Borges
Expedient 1190/2022. Procediment Genèric Moció de Borges per la República per dotar d'un servei de radiologia el CAP de les Borges Blanques
Expedient 1192/2022. Procediment Genèric Moció de Borges per la República de proposta de creació d'una comissió especial per a la creació de bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts personals a famílies monoparentals i famílies amb membres amb diversitat funcional
Informe de les activitats dutes a terme
Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia
Precs i pregunte