Sessió plenària ordinària Dimecres 25 d'octubre de 2017

Durada: 00:00:00
felip vi
plens
poliesportiu

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

1
APROVAR ACTES PLENS ANTERIORS
2
DONAR COMPTE ACTES JUNTA GOVERN LOCAL
3
DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA
4
DONAR COMPTE PMP TERCER TRIMESTRE DE 2017
5
DONAR COMPTE PLE ESTAT EXECUCIO 3R_TRIM_2017
6
APROVACIO MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 2018
7
APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 05_2017 PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
8
APROVACIO XIFRES OFICIALS PADRO MUNICIPAL A 1 DE GENER DE 2017
9
MODIFICACIÓ REGLAMENT D'ÚS LOCAL SOCIAL EL PLANET
10
APROVACIÓ INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI 2017
11
PROP_PLE MOCIO REPROVACIO FELIP VI
12
PROP_PLE MOCIO DIMISSIO E_MILLO
13
MOCIO DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L'ESTAT A CATALUNYA
14
MOCIO PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS D'ANC I OMNIUM
15
MOCIO DE SUPORT A L'ESCOLA CATALANA
16
FORA DE L'ORDRE DEL DIA
17
PRECS I PREGUNTES