Sessió plenària ordinària dimecres 25 d'abril de 2018

Durada: 01:06:24
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

APROVAR ACTA PLE ANTERIOR Nº 1/2018
DONAR COMPTE ACTES JUNTES GOVERN LOCAL
DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA
PROP_PLE DONAR COMPTE DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 2017
PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ CREDITS 02_2018 (SUPLEMENT CRÈDIT/CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA)
PROP_PLE DONAR COMPTE PMP 1R TRIMESTRE 2018
PROP_PLE DONAR COMPTE EXECUCIÓ 1R TRIMESTRE 2018
PROP_PLE RECTIFICACIÓ INVENTARI A 31/12/2017
PROP_PLE INCORPORACIÓ PUNTUAL INVENTARI BÉNS EMILI RIERA, 6
PROP_PLE RECTIFICACIÓ II REVERSIÓ PARCIAL CEIP
PROP_PLE CALENDARI FESTES LOCALS 2019
PROP_PLE MOCIÓ ALLIBERAMENT PRESOS
PROP_PLE MOCIÓ DEFENSA MODEL SANITARIA CATALA
PROP_PLE MOCIÓ EN SUPORT A PROACTIVA OPEN ARMS
FORA DE L'ORDRE DEL DIA
PRECS I PREGUNTES