Sessió plenària ordinària Dimecres 25 d'abril de 2018

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
felip vi
plens
poliesportiu

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

1
APROVAR ACTA PLE ANTERIOR Nº 1/2018
2
DONAR COMPTE ACTES JUNTES GOVERN LOCAL
3
DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA
4
PROP_PLE DONAR COMPTE DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 2017
5
PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ CREDITS 02_2018 (SUPLEMENT CRÈDIT/CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA)
6
PROP_PLE DONAR COMPTE PMP 1R TRIMESTRE 2018
7
PROP_PLE DONAR COMPTE EXECUCIÓ 1R TRIMESTRE 2018
8
PROP_PLE RECTIFICACIÓ INVENTARI A 31/12/2017
9
PROP_PLE INCORPORACIÓ PUNTUAL INVENTARI BÉNS EMILI RIERA, 6
10
PROP_PLE RECTIFICACIÓ II REVERSIÓ PARCIAL CEIP
11
PROP_PLE CALENDARI FESTES LOCALS 2019
12
PROP_PLE MOCIÓ ALLIBERAMENT PRESOS
13
PROP_PLE MOCIÓ DEFENSA MODEL SANITARIA CATALA
14
PROP_PLE MOCIÓ EN SUPORT A PROACTIVA OPEN ARMS
15
FORA DE L'ORDRE DEL DIA
16
PRECS I PREGUNTES