Sessió plenària ordinària dimecres 26 de juliol de 2023

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovació, si s'escau, de l'Acta anterior
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local 19/04, 3/05, 10/05, 17/05, 31/05 i 14/06 de 2023
Donar compte dels Decrets d'alcaldia del 90 al 183
Donar compte del pagament mig de proveïdors PMP 2n trimestre de 2023
Donar compte de l'execució del 2n trimestre de 2023
Proposta d'aprovació del compte general 2022
Proposta d'aprovació del calendari i festes locals de l'exercici 2024
Proposta d'aprovació de la modificació de l'ordenança d'aigua potable
Assumptes sobrevinguts
Precs i preguntes