Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de data 14 de gener de 2021, a la sessió extraordinària urgent de 20 de gener de 2021 i a la extraordinària d'11 de febrer de 2021.
Proposta d'aprovació de la instrucció de la contractació menor de l'ajuntament.
Proposta d'aprovació del pla anual de contractació 2021.
Proposta d'aprovació de la liquidació de l'obra municipal ordinària de construcció d'un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l'Institut Escola l'Agulla.
Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Proposta de declaració d'especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal·lacions o obres de rehabilitació del conjunt arquitectònic de la fàbrica.
Proposta d'aprovació de la modificació del conveni per a l'autorització d'ús de terrenys entre l'ajuntament del Catllar i Telefónica Servicios Móviles España SAU, subscrit amb data 2 d'octubre de 2000.
Proposta de regularització del règim retributiu i d'indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats dels membres de la corporació.
Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Moció que promouen els grups municipals del PSC i d'UNICAT-ERC, ECG i JUNTS amb motiu del dia 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les Dones.
Moció que promou el grup municipal del PSC del Catllar, en defensa de la preservació de l'ordre públic democràtic i en suport als Mossos d'esquadra.
Moció que promou el grup municipal del PSC del Catllar, de mesures per evitar talls de llum i baixades de tensió, i millorar la supervisió i manteniment del subministrament elèctric.
Moció que promouen els grups municipals D'UNICAT-ERC, ECG i JUNTS de suport a l'amnistia.
Moció que promouen els grups municipals d' UNICAT-ERC, ECG i JUNTS de suport a Pablo Hasél.
Donar compte dels Decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del número 2021/010 al 2021/203.
Donar compte del Decret de l'alcaldia 2021/135, de 19 de febrer, d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici de 2020.
Informe de l'alcaldia.
Precs i preguntes.
<