Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 11 de març de 2021.
00:19:47
Proposta de resolució de les al·legacions presentades i d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'assistència a cursos organitzats per l'ajuntament. bonificacions potestatives.
00:20:31
Proposta d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals F18, F19 I F20, per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi del Catllar.
00:30:21
Proposta de resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Reglament regulador de la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica.
00:38:14
Proposta d'adhesió a la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN).
01:12:46
Proposta d'aprovació definitiva del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals.
01:19:12
Proposta de modificació de l'ús del glifosat al terme municipal.
01:20:37
Proposta de suspensió potestativa de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes i instruments de gestió urbanística i d'urbanització i projectes d'actuació específica, com també l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, relatius a activitats i usos de producció d'energies renovables (eòlica i fotovoltaica) i les seves instal·lacions amb la finalitat d'estudiar la modificació del planejament municipal.
01:41:51
Donar compte dels Decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del número 2021/204 al 2021/383.
01:46:46
Informe de l'alcaldia.
01:48:07
Precs i preguntes.
02:11:06
Inici  Inici
00:18:54   2 Intervencions
1  Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 11 de març de 2021.
00:19:47   7 Intervencions
2  Proposta de resolució de les al·legacions presentades i d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'assistència a cursos organitzats per l'ajuntament. bonificacions potestatives.
00:20:31   16 Intervencions
3  Proposta d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals F18, F19 I F20, per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi del Catllar.
00:30:21   18 Intervencions
4  Proposta de resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Reglament regulador de la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica.
00:38:14   173 Intervencions
5  Proposta d'adhesió a la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN).
01:12:46   23 Intervencions
6  Proposta d'aprovació definitiva del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals.
01:19:12   8 Intervencions
7  Proposta de modificació de l'ús del glifosat al terme municipal.
01:20:37   56 Intervencions
8  Proposta de suspensió potestativa de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes i instruments de gestió urbanística i d'urbanització i projectes d'actuació específica, com també l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, relatius a activitats i usos de producció d'energies renovables (eòlica i fotovoltaica) i les seves instal·lacions amb la finalitat d'estudiar la modificació del planejament municipal.
01:41:51   12 Intervencions
9  Donar compte dels Decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del número 2021/204 al 2021/383.
01:46:46   1 Intervenció
10  Informe de l'alcaldia.
01:48:07   41 Intervencions
11  Precs i preguntes.
02:11:06   206 Intervencions