Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 13 de maig de 2021.
Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'assistència a cursos organitzats per l'ajuntament. Tarifes.
Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 03/2021 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
Proposta d'aprovació inicial de la modificació de les bases específiques per a la concessió d'ajuts individuals a famílies amb dificultats econòmiques.
Proposta d'aprovació del conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària i el seu annex 8 relatiu a la redacció d'un treball tècnic de seguretat viària.
Proposta de fixació del calendari de festes locals per a l'any 2022.
Proposta d'aprovació inicial del reglament regulador de l'ús de l'equipament municipal del centre d'entitats del carrer onze de setembre.
Donar compte dels Decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del número 2021/383 al 2021/632.
Informe de l'alcaldia.
Precs i preguntes.
<