Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 15 de juliol de 2021.
00:13:48
Proposta de ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 2021 de designació de la persona candidata a la convocatòria de reconeixement del mèrit de serveis distingits que atorga el Consell Comarcal.
00:14:24
Proposta d'aprovació del compte general del pressupost de 2020, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes.
00:18:14
Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat i l'ajuntament sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa RESCAT en l'àmbit de la guàrdia municipal.
00:20:04
Proposta d'aprovació del nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes urbanístiques i/o de conservació a subscriure amb la Diputació de Tarragona base gestió d'ingressos i la junta de compensació de Manous II.
00:22:05
Proposta d'aprovació del nou conveni de col·laboració entre el Servei Català del Trànsit i l'ajuntament sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions de normes de circulació en vies urbanes.
00:24:42
Proposta d'aprovació de la sol·licitud al departament d'educació de la desafectació dels terrenys i edificis situats a l'Avinguda de Catalunya, número 3, antigues instal·lacions escolars.
00:36:57
Proposta d'aprovació provisional de modificació de diverses ordenances fiscals.
00:39:28
Proposta d'aprovació de l'autorització d'ocupació temporal de finques de titularitat municipal afectades per l'execució del Projecte de condicionament de la carretera TP-2039, del Catllar a la N-340,tram: T-203 a N-340, terme municipal de Tarragona i el Catllar.
00:55:21
Moció que presenten els grups municipals de PSC-CP, UNICAT-ERC-AM, JUNTS i el CATLLAR-ECG sobre la situació de les dones a l'Afganistan.
00:58:24
Donar compte dels Decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del número 2021/633 al 2021/802.
01:01:24
Informe de l'alcaldia.
01:02:11
Precs i preguntes.
01:12:16
Inici  Inici
00:13:16   1 Intervenció
1  Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 15 de juliol de 2021.
00:13:48   8 Intervencions
2  Proposta de ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 2021 de designació de la persona candidata a la convocatòria de reconeixement del mèrit de serveis distingits que atorga el Consell Comarcal.
00:14:24   15 Intervencions
3  Proposta d'aprovació del compte general del pressupost de 2020, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes.
00:18:14   9 Intervencions
4  Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat i l'ajuntament sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa RESCAT en l'àmbit de la guàrdia municipal.
00:20:04   7 Intervencions
5  Proposta d'aprovació del nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes urbanístiques i/o de conservació a subscriure amb la Diputació de Tarragona base gestió d'ingressos i la junta de compensació de Manous II.
00:22:05   7 Intervencions
6  Proposta d'aprovació del nou conveni de col·laboració entre el Servei Català del Trànsit i l'ajuntament sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions de normes de circulació en vies urbanes.
00:24:42   55 Intervencions
7  Proposta d'aprovació de la sol·licitud al departament d'educació de la desafectació dels terrenys i edificis situats a l'Avinguda de Catalunya, número 3, antigues instal·lacions escolars.
00:36:57   11 Intervencions
8  Proposta d'aprovació provisional de modificació de diverses ordenances fiscals.
00:39:28   35 Intervencions
9  Proposta d'aprovació de l'autorització d'ocupació temporal de finques de titularitat municipal afectades per l'execució del Projecte de condicionament de la carretera TP-2039, del Catllar a la N-340,tram: T-203 a N-340, terme municipal de Tarragona i el Catllar.
00:55:21   11 Intervencions
10  Moció que presenten els grups municipals de PSC-CP, UNICAT-ERC-AM, JUNTS i el CATLLAR-ECG sobre la situació de les dones a l'Afganistan.
00:58:24   11 Intervencions
11  Donar compte dels Decrets d'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del número 2021/633 al 2021/802.
01:01:24   1 Intervenció
12  Informe de l'alcaldia.
01:02:11   3 Intervencions
13  Precs i preguntes.
01:12:16   37 Intervencions
<