Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Inici
Incloure a l'ordre del dia per urgència els següents punts que es voten individualment.
00:00:15
Incloure a l'ordre del dia per urgència l'aprovació de les bases de teleassistència.
00:02:20
Incloure a l'ordre del dia per urgència 3 mocions.
00:03:33
Incloure a l'ordre del dia per urgència la dació del compte del pla anual de control financer.
00:04:01
Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 13 de gener de 2022.
00:04:34
Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració C1 entre l'ajuntament i el SCT, sobre assumpció facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. C1.
00:05:11
Proposta d'aprovació del nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes urbanístiques i/o de conservació a subscriure amb la Diputació de Tarragona BASE gestió d'ingressos i la junta de compensació de Manous 1.
00:10:11
Proposta d'aprovació nova ordenança fiscal reguladora IIVTNU.
00:11:53
Proposta d'aprovació de modificació de la plantilla orgànica de personal de l'ajuntament de l'any 2022.
00:13:37
Proposta per donar compte del decret d'alcaldia 2022/243, de 28 de febrer, d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2021.
00:15:09
Proposta d'aprovació de les bases de teleassistència.
00:15:22
Moció commemoració dia internacional de les dones.
00:15:33
Moció de suport mesures contra exclusió financera.
00:15:44
Moció condemna invasió militar Ucraïna.
00:22:19
Proposta de dació del compte del pla anual de control financer.
00:29:28
Proposta de donar compte al Ple decret d'alcaldia de modificació de crèdits 1-2022.
00:37:32
Donar compte dels decrets de l'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del núm. 2022/014 al núm. 2022/271.
00:42:29
Informes de l'alcaldia.
00:42:37
Precs i preguntes.
00:53:24
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Incloure a l'ordre del dia per urgència els següents punts que es voten individualment.
00:00:15   5 Intervencions
2  Incloure a l'ordre del dia per urgència l'aprovació de les bases de teleassistència.
00:02:20   9 Intervencions
3  Incloure a l'ordre del dia per urgència 3 mocions.
00:03:33   8 Intervencions
4  Incloure a l'ordre del dia per urgència la dació del compte del pla anual de control financer.
00:04:01   8 Intervencions
5  Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 13 de gener de 2022.
00:04:34   8 Intervencions
6  Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració C1 entre l'ajuntament i el SCT, sobre assumpció facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. C1.
00:05:11   12 Intervencions
7  Proposta d'aprovació del nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes urbanístiques i/o de conservació a subscriure amb la Diputació de Tarragona BASE gestió d'ingressos i la junta de compensació de Manous 1.
00:10:11   8 Intervencions
8  Proposta d'aprovació nova ordenança fiscal reguladora IIVTNU.
00:11:53   8 Intervencions
9  Proposta d'aprovació de modificació de la plantilla orgànica de personal de l'ajuntament de l'any 2022.
00:13:37   8 Intervencions
10  Proposta per donar compte del decret d'alcaldia 2022/243, de 28 de febrer, d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2021
00:15:09   1 Intervenció
11  Proposta de donar compte al Ple decret d'alcaldia de modificació de crèdits 1-2022.
00:15:22   1 Intervenció
12  Proposta de dació del compte del pla anual de control financer.
00:15:33   1 Intervenció
13  Proposta d'aprovació de les bases de teleassistència.
00:15:44   13 Intervencions
14  Moció commemoració dia internacional de les dones.
00:22:19   13 Intervencions
15  Moció de suport mesures contra exclusió financera.
00:29:28   15 Intervencions
16  Moció condemna invasió militar Ucraïna.
00:37:32   14 Intervencions
17  Donar compte dels decrets de l'alcaldia adoptats des de l'última sessió ordinària del núm. 2022/014 al núm. 2022/271.
00:42:29   1 Intervenció
18  Informes de l'alcaldia.
00:42:37   1 Intervenció
19  Precs i preguntes.
00:53:24   91 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:59:53   Sense intervencions
<