Sessió plenària ordinària dijous 22 de desembre de 2022

Durada: 00:51:48
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
9999 Punto fuera del orden del día
  00:00:32 1 Intervenció
1 Acta: Ple ordinari sessió núm. 5/22
  00:00:54 1 Intervenció
2 Donar compte: Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 184 al núm. 243 de 2022
  00:01:13 1 Intervenció
3 Pressupost: Aprovació inicial pressupost exercici 2023
  00:01:36 36 Intervencions
4 Ordenança fiscal reguladora preus públics acolliment diürn centre de dia
  00:39:10 4 Intervencions
5 Augment 1,5% retribucions càrrecs electes: Proposta per aprovar l'increment salarial addicional de l'1,5% dels càrrecs electes.
  00:43:07 4 Intervencions
6 Aprovar calendari fiscal
  00:44:33 1 Intervenció
7 Precs i preguntes
  00:45:26 9 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:51:49 Sense intervencions