Sessió plenària ordinària dimarts 28 de març de 2023

Durada: 00:12:18
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Acta: Sessió núm. 1/2023
  00:00:32 1 Intervenció
2 Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 244 de 2022 al núm. 36 de 2023
  00:00:38 1 Intervenció
3 Dació compte acords Junta de Govern Local
  00:00:59 1 Intervenció
4 Donar compte al Ple liquidació pressupost exercici 2022
  00:01:13 5 Intervencions
5 Donar compte "Pla anual de control financer exercici 2023"
  00:03:35 1 Intervenció
7 Proposta per aprovar la bonificació de l'ICIO de les obres del carrer Major, 22
  00:04:12 1 Intervenció
8 Proposta d'aprovació inicial Modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari núm. 2/2023
  00:04:33 10 Intervencions
6 Donar compte de diversos informes de control intern
  00:04:41 1 Intervenció
9 Precs i preguntes
  00:11:57 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  00:12:19 Sense intervencions