Sessió plenària Extraordinària dimarts 11 de juliol de 2023

Durada: 00:21:29
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
3 Cartipàs municipal. Proposta per establir les periodicitats de les sessions del Ple
  00:00:56 1 Intervenció
4 Proposta constitució de la Junta de govern local
  00:01:32 1 Intervenció
5 Creació i composició Comissió Especial de Comptes
  00:02:36 1 Intervenció
6 Delegació d'atribucions al Ple en la Junta de govern local
  00:03:17 1 Intervenció
7 Proposta per establir règim de dedicació i retribució càrrecs electes
  00:03:43 5 Intervencions
8 Proposta de nomenament de representants de l'ajuntament en òrgans col·legiats altres organismes
  00:09:23 1 Intervenció
9 Donar compte decret delegació d'atribucions de l'alcaldia en les regidores i regidor i en la junta de govern local
  00:10:35 5 Intervencions
10 Aprovar, si escau, l'instrument regulador de la política de seguretat i informació de la corporació local
  00:17:46 1 Intervenció
11 Proposta per aprovar el compte anual corresponent a l'exercici 2022
  00:19:04 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  00:21:30 Sense intervencions