Sessió plenària ordinària dijous 21 de desembre de 2023

Durada: 02:08:57
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 5 Intervencions
2 Aprovació del calendari fiscal, tipus impositius i beneficis fiscals, IBI, tarifes i bonificacions IVTM i coeficients IAE.
  00:04:26 5 Intervencions
3 Aprovació definitiva ordenança reguladora del preu públic per l'ús de la pista de pàdel
  00:04:27 1 Intervenció
4 Expedient 827/2023. Imposició i Ordenació de tributs
  00:06:03 13 Intervencions
5 Aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici 2024
  00:16:44 31 Intervencions
6 Aprovació modificació Relació de llocs de treball
  00:35:25 7 Intervencions
7 Modificació Reglament de règim intern del centre de dia
  00:39:20 7 Intervencions
8 Aprovació provisional de la modificació de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats a la piscina municipal, per la realització d'actes culturals i actes festius.
  00:43:31 1 Intervenció
9 Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora del carnet Vilalba Activa
  00:43:33 23 Intervencions
10 Donar compte decrets d'alcaldia
  01:01:59 1 Intervenció
11 Informe auditoria registre de factures
  01:02:00 1 Intervenció
12 Informes de regidories
  01:02:17 1 Intervenció
13 Precs i preguntes
  01:02:19 131 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:08:58 Sense intervencions