Sessió plenària Ordinària dimecres 30 de maig de 2018

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r Aprovar l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 de maig.
  00:00:10 1 Intervenció
2n Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia des de l'última sessió ordinària.
  00:00:32 1 Intervenció
3r Aprovar la modificació de crèdit número 3 del pressupost de 2018.
  00:03:15 1 Intervenció
4t Aprovar l'alternativa tècnica i proposta jurídic-econòmica del PAA per a la urbanització prolongació C/ Generalitat.
  00:04:41 1 Intervenció
Aprovar les festes locals per a l'any 2019.
  00:09:46 1 Intervenció
Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Javier Caballero Aparisi.
  00:11:04 1 Intervenció
Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Javier Castellà Martí.
  00:14:38 1 Intervenció
Aprovar les mesures acordades per la Mesa pel Xúquer per preservar el nostre riu Xúquer.
  00:18:08 1 Intervenció
Moció per demanar la gratuïtat del pas de vehicles per l'AP-7, l'adopció de mesures compensatòries mentre finalitza la pròrroga de la concessió i el suport a les accions reivindicatives per demanar l'alliberament.
  00:32:00 1 Intervenció
10é Precs i preguntes.
  00:48:42 1 Intervenció