Sessió plenària Ordinària dimecres 27 de juny de 2018

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 30 DE MAIG.
  00:00:00 1 Intervenció
2n DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:00:59 1 Intervenció
3r APROVAR ELS DIES NO LECTIUS PER AL CURS ESCOLAR 2018/19.
  00:01:14 1 Intervenció
4t RESOLDRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA. DOLORES TORÁN MARRADES, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA SRA. MONTSERRAT TORTAJADA TORÁN.
  00:01:14 1 Intervenció
RESOLDRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA MERCANTIL UNIDAD 4 CORBERA, S.L.
  00:14:26 3 Intervencions
URGÈNCIA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR PER SOL·LICITAR LA DIMISSIÓ DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I TOTS ELS CÀRRECS DE L'OPERACIÓ ALQUERIA.
  00:24:43 1 Intervenció
PRECS I PREGUNTES.
  00:33:34 1 Intervenció