Sessió plenària Ordinària dimecres 25 de juliol de 2018

Durada: 00:26:20
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 27 DE JUNY.
  00:00:24 1 Intervenció
2n DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:00:44 1 Intervenció
3r DONAR COMPTE DE L'ACORD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE DECLARA FERMA LA RESOLUCIÓ NÚM. 259/2018, DICTADA EN EL RECURS D'APEL·LACIÓ NÚM. 1/000171/2016-B INTERPOSAT PER UNIDAD 4 CORBERA, S.L.
  00:01:06 2 Intervencions
4t DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 214/18 DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS - ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS - ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER BANKIA, S.A. CONTRA LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 42/2018.
  00:02:07 2 Intervencions
APROVAR L'ADSCRIPCIÓ AL GRUP B DEL CAP DE LA POLICIA LOCAL D'ACORD AMB LA LLEI 17/2017 DE COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
  00:02:51 2 Intervencions
APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DEL PRI DEL SECTOR IV.
  00:05:23 2 Intervencions
ACCEPTAR LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT VALENCIANA (PLA EDIFICANT) EN L'ENTITAT LOCAL DE CORBERA.
  00:10:52 2 Intervencions
ADHERIR-SE AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZAT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.
  00:15:03 1 Intervenció
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP BLOC-COMPROMÍS PER A LA PETICIÓ DE MESURES CORRECTORES DEL DANY PRODUÏT PER LA PEDREGADA DEL DIUMENGE 1 DE JULIOL A LA RIBERA.
  00:16:51 1 Intervenció
URGÈNCIA DONAR CONFORMITAT AL PROJECTE I EXECUCIÓ DE L'OBRA "OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LA RED MUNICIPAL EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA" PER LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL.
  00:22:18 1 Intervenció
10é PRECS I PREGUNTES.
  00:25:16 1 Intervenció