Sessió plenària Ordinària dimecres 28 de novembre de 2018

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 30 D'OCTUBRE.
  00:00:37 1 Intervenció
2n DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:00:43 1 Intervenció
3r DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018 D'ACORD AMB EL RD 635/2014.
  00:02:06 1 Intervenció
4t APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7/2018 DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.
  00:02:06 1 Intervenció
APROVAR LA CERTIFICACIÓ DE TREBALLS D'ARQUEOLOGIA DE L'OBRA REURBANITZACIÓ PLAÇA MAJOR.
  00:07:04 1 Intervenció
APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PSOE EN MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
  00:11:55 1 Intervenció
PRECS I PREGUNTES
  00:15:05 2 Intervencions