Sessió plenària Ordinària dimecres 30 de gener de 2019

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
  00:00:00 Sense intervencions
4 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:00:51 Sense intervencions
2 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6 DE L'OBRA REURBANITZACIÓ PLAÇA MAJOR.
  00:01:21 Sense intervencions
3 APROVAR EL PROJECTE D'INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA.
  00:03:07 Sense intervencions
5 URGÈNCIA. APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 7 DE L'OBRA REURBANITZACIÓ PLAÇA MAJOR.
  00:06:24 Sense intervencions
6 PRECS I PREGUNTES.
  00:09:18 Sense intervencions